Ik heb een fraaie grote tuin die deel uitmaakt van een nog grotere binnen tuin .

Ik breek me het hoofd over hoe de biodiversiteit aan insecten, vogels & knaagdieren te bevorderen.

 

Tips? Suggesties?

Woningbouwcoöperaties die zich op dit item groen willen profileren?

Concept Beleid en Actieplan Taskforce Groen en Duurzaamheid Indische Buurt 2017-2025

 

  1. Ambitie

In 2025 is de Indische Buurt de groenste en duurzaamste wijk van Amsterdam.

Bewoners betrokkenheid bij groen, recycling en bevordering duurzaamheid aanzienlijk vergroot.

 

  1. Visie/Filosofie

 

Klimaatverandering, afnemende biodiversiteit en verdere urbanisatie zijn dominerende trends in dit tijdsgewricht. Hoe de toekomst er uit gaat zien is niet te voorspellen. Wijsheid gebied echter dat het noodzakelijk is zoveel mogelijk in te zetten op behoud en uitbreiding van biodiversiteit in stedelijke gebieden. Groen is daarbij essentieel voor de leefbaarheidin de stad. Behoud en uitbreiding van groen en het terugdringen van fijn stof en CO2 uitstoot kan enkel door vergroting van de betrokkenheid van de burgers bij het creëren van een gezonder leefklimaat. Op de lange termijn kan de leefbaarheid in de stad en de duurzaamheid van de wereld alleen in stand worden gehouden door behoud en uitbreiding van de biodiversiteit in de versteende urbane gebieden.

(We gaan steeds meer verticaal wonen en produceren in grote gebouwen zonder dat er in deze nieuwe verticale gebieden bewust voorwaarden voor bio-diversiteit worden gecreëerd)

 

Niemand heeft de illusie dat met de aanleg van een geveltuintje hier of een boompje daar de loop van de geschiedenis verandert wordt. Wel kan een groeiende beweging van stedelingen voor vergroening, duurzaamheid en biodiversiteit een bijdragen aan beheersing van de klimaatverandering, het tegengaan van verschraling van de biodiversiteit en een nieuwe houding van de mensen als onderdeel van de bredere alles omvattende natuur.

 

  1. Actie en Beleids-terreinen.

a. Vergroening.

Meer geveltuinen, meer bomen de openbare ruimte, stimulering groenen balkons, verticale geveltuinen, kleinschalige opvang en gebruik regenwater, ontstening tuinen/ trottoirs en pleinen. Kweek en plant projecten met basisscholen.

Stadsdeel Oost sluit zich aan bij operatie Steenbreek.

b, Recycling.

Organisch materiaal opvangen voor maken compost.

Elektronisch en chemisch afval op grotere kleinschalige schaal opvangen en zo veel mogelijk in de recycle stroom terugbrengen.

Recycle projecten met scholieren

c. Biodivers bouwen en beheren.

Binnentuinen en pleinen bewust en pro-actief biodivers inrichten en beheren. Met bewoners gesprek aangaan hoe

Groen beheer. Van beheer naar bevordering groen. (On?)kruid niet alleen weghalen maar gebruiken als indicator voor waar verstening ongedaan gemaakt kan worden. Niet alleen verwijderen maar ook zaaien.

Bij de bouw van (hoge) gebouwen en het uit de grond stampen van nieuwe verdichte wijken

moet aangedrongen worden op een pro-actief op biodiversiteit gericht ontwerp en uitvoering..

 

  1. Aanpak.

Niet weer een vergader-, maar een doel- doen- club die zich in een los-vast samenwerkingsverband in wisselende groepjes richt op concrete activiteiten en doelen.

Deelnemers: buurtbewoners, vertegenwoordiger Groen en Beheer Stadsdeel, stads ecologen, bomenman, participatie/groen/duurzaamheid medewerkers stadsdeel, en vertegenwoordigers woningbouwcorporatie en externe deskundigen/duuzaamheids activisten

Na een brainstorm/start/evaluatie sessie (1x per jaar) wordt er per doelstelling/activiteit gekeken wie er aan bij kan dragen/ betrokken moet zijn.

De kartrekker zorgt ervoor dat de juiste personen en instanties zo efficiënt mogelijk samenwerken. De samenstelling van de groep is dus flexibel. Actieve Buurtbewoners kunnen altijd aansluiten.

 

  1. Doelen voor 2017.

 

a. Taskforce Groen en Duurzaamheid/DuurSamen Indische Buurt komt tot leven.

 

b. Vergroening

groene activiteiten worden uitgevoerd.

50 nieuwe bomen geplant in de buurt.

50 nieuwe geveltuinen gerealiseerd. 10 verticale tuinen gerealiseerd

Buurtboomgaard en Bloemenweide in Flevopark geïnitieerd.

1000 stoep/straat tegels verwijderd en gedeeltelijk vervangen door half open tegels.

Begin gemaakt van praktijk opleiding Groen Bevordering door Biodivers Vriendelijk Beheer

Pilot bevordering biodiversiteit binnentuin i.s.m. woningbouwcoöperatie

Les/doe pakket hoe maak ik mijn buurt groenenr voor basisscholen.

 

c. Recycling.

3 nieuwe inzamelpunten klein elektronisch afval (mobile telefoons, afgedankte computer video en audio apparatuur, batterijen en en lampen bijvoorbeeld in buurthuizen. Snelle verwerking bij samenwerkingspartners moet gegarandeerd zijn.

3 nieuwe plekken voor compost maken en distribueren.

2x per jaar recycle actie met basisscholen.

Waste Lab Indische Buurt is gerealiseerd (Samenwerking met Makkies)

 

 

d. Biodivers Bouwen en Beheren.

Studie en en praktijk Lab Biodiversiteits Bevorderend Groen Beheer.

Expert bijeenkomst over: Wat kunnen Nieuwbouwwijken rond het Flevopark bijdragen aan de biodiversiteit in en rond het park ge

 

  1. Activiteiten.

Fototentoonstelling geveltuinen Indische buurt als aftrap campagne aanleg geveltuinen voorjaar 2017.

Inventarisatie en oproep waar is ruimte om een nieuwe boom te planten rond Boomplantdag

(al zeker, planten 3 groenblijvende bomen op Makassarplein.)

Aanplant Vruchtbomen Buurt Boomgaard Flevopark in de buurt van Jubileumboom 85 jaar.

etc. etc

 

  1. Communicatie

Via Buurt Balie

Buurthuizen

Nieuwsbrief stadsdeel

flyers per activiteit.

info borden Flevopark

Facebook pagina en eigen website en Creatieve Stunts!

 

Dit plan wordt verder aangevuld met bijdragen uit de buurt en beheer en beleids-makers

 

Update 5-12-2016 Rens van der Linden.